Polityka prywatności

Informacje podstawowe.

Bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych naszych Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Dlatego opracowaliśmy niniejszą „Politykę Prywatności”. Jest to dokument, który informuje Użytkowników o tym, w jaki sposób posługujemy się ich danymi osobowymi, jak długo je przechowujemy i komu je przekazujemy w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Informujemy również, że jesteśmy Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz jakie w związku z tym prawa im przysługują.

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.iodo.pl (dalej jako: „Serwis”) jest Instytut Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zawady 10/62, 61-002 Poznań tj. Usługodawca. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „ogólne rozporządzenie” lub „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez Użytkownika działań.
 3. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.

Serwis

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) Poprawy jakości świadczonych usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”, którym jest podnoszenie standardów obsługi Użytkownika.
  b) Dla celów statystycznych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „prawnie uzasadniony interes”, którym jest posiadanie informacji o statystykach, co pozwala na usprawnienie działalności Serwisu. Te dane są anonimizowane.
  c) Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „prawnie uzasadniony interes”, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy lub w innej formie, w tym przechowywanie udzielonych odpowiedzi (zgodnie z zasadą rozliczalności RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usług Serwisu. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z niektórych usług Serwisu np. kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
  a) czas niezbędny do wykonania umowy tj. realizowania usług Serwisu,
  b) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 4. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w tym:
  a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających Serwisu – oprogramowanie, aplikacje, w tym obsługujących system teleinformatyczny, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  b) innym administratorom np. dostawcom usług powiązanych lub krajowym uprawnionym organom państwowym.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Użytkownik, który zamierza skorzystać z ww. praw, powinien się skontaktować z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w pkt. I.
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Media Społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook) i poprzez to portal społecznościowy jest ich współadministratorem. Dane te są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministrator) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego Administrator sugeruje zapoznanie się z jego treścią.

Informacje końcowe

 1. Administrator stosuje właściwe środki organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych.
 2. Administrator stale mierzy, testuje i nadzoruje wdrożone przez siebie rozwiązania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy Użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 4. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.
 5. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.